Podmínky přijetí

Jak postupovat, když jste v situaci, kdy zvažujete využít našich služeb

  • Přijďte si prohlédnout náš domov, podívat se, jak se u nás žije. Pokud vám to neumožní váš zdravotní stav, požádejte o tuto službu osobu vám blízkou.
  • Žádost o ubytování a poskytování sociální služby si můžete vyzvednout přímo v domově nebo ji najdete na našich webových stránkách. Žádost je nutné doložit Vyjádřením lékaře.
  • Po posouzení vaší Žádosti dostanete Oznámení o zařazení či nezařazení do Evidence zájemců o službu.
  • V případě volné kapacity stanovujeme užší okruh potřebných zájemců podle stanovených kritérií. Při konečném rozhodování o přijetí přihlížíme ke konkrétním potřebám žadatelů a aktuálně uvolněnému pokoji.
  • Před nástupem budeme s vámi jednat osobně. Pokud vám váš zdravotní stav nebo jiné okolnosti neumožní návštěvu u nás, osobně vás navštíví pověření zaměstnanci, aby s vámi projednali vaše potřeby, zvyklosti, zájmy, očekávání a aby vás informovali o naší službě. Vždy je dobré, aby vám při tomto jednání pomáhala vaše rodina nebo jiná osoba vám blízká. Naším cílem je, aby zůstaly co nejvíce zachovány vaše vazby na váš původní domov, vaši rodinu a vaše blízké.
    Naším heslem je: „Bez rodiny můžeme málo nebo téměř nic!“