Základní podmínky návštěv u klientů platné od soboty 5.12.2020

Přidáno: 4. 12. 2020

Usnesením vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 a metodickým pokynem MPSV zveřejněným dne 3. 12. 2020 jsou povoleny návštěvy u klientů v období 5. 12. 2020 až 12. 12. 2020 za těchto podmínek:

 1. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
 2. Každý návštěvník předloží doklad o provedeném testu RT-PCR vyšetření nebo POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem v listinné podobě nebo formou sms zprávy. Výsledek testu nesmí být starší 48 hodin před zahájením návštěvy.
 3. Návštěvník, který nemá provedený test dle bodu 2, může podstoupit test u nás před návštěvou.
 4. Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (potvrzení od svého lékaře) mohou návštěvu taky vykonat.
 5. Návštěvník používá své osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor musí být nový, nepoužívaný, nejlépe v originálním zabalení.
 6. Nedoporučujeme návštěvu dětí do 10 let.
 7. Návštěvy budou probíhat v sobotu, neděli, úterý a čtvrtek v čase od 14,00 do 16,00 hodin v období od 5. 12. 2020 do 12. 12. 2020. O dalším postupu předpokládáme, rozhodne vláda ČR.
 8. Doba jedné návštěvy u klienta bude trvat max. 30 minut a v daném období 5. – 12. 12. 2020 bude možné provést pouze jednu návštěvu. Toto omezení je vyvoláno potřebou, aby každý klient měl možnost návštěvy.
 9. Návštěvy budou probíhat v určených místech domova.
 10. Po celou dobu návštěvy si musí všichni krýt dýchací cesty, návštěvníci respirátory, klienti rouškou a dodržovat odstup 2 metrů mezi osobami (klient x návštěva).
 11. Termín návštěvy, z důvodu, aby nedocházelo ke kumulaci  návštěvníků, si návštěvník předem telefonicky domluví:
  Po - Pá v čase 8.00 až 15.00 hodin na tel. čísle 558 842 002 nebo 553 671 186 u paní Korpasové.
 12. Každá návštěva ohlásí svůj příchod (i odchod) do domova ve vchodu do budovy, na „Recepci“, kde bude proveden záznam o návštěvě a seznámení s pravidly návštěvy.
 13. Návštěva může předat klientovi malý balíček v obalu, tak aby mohlo dojít k dezinfekci obalu.

Uvedená pravidla návštěv platí od 5. 12. 2020. Jsou zpracovány dle podmínek nařízení vlády, metodického pokynu MPSV a provozních možností našeho domova.


Ing. Petr Adamec
ředitel