Aktualizované podmínky návštěv u klientů, platnost od soboty 12. 12. 2020

Přidáno: 10. 12. 2020

Základní podmínky návštěv u klientů

Aktualizace platná od soboty 12. 12. 2020

1. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
2. Nedoporučujeme návštěvu dětí do 10 let.
3. Doba jedné návštěvy u klienta bude trvat max. 30 minut.
4. Návštěvy budou probíhat v určených místech domova.
5. Návštěvy budou probíhat v sobotu, neděli, úterý a čtvrtek v čase od 14,00 do 16,00 hodin.
6. Během jednoho týdne (7 dnů) bude možné provést pouze jednu návštěvu. Toto omezení je vyvoláno potřebou, aby každý klient měl možnost návštěvy.
7. Po celou dobu návštěvy si musí všichni krýt dýchací cesty, návštěvníci respirátory, klienti rouškou a dodržovat odstup 2 metrů mezi osobami (klient x návštěva).
8. Návštěvník používá své osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a rukavice. Respirátor musí být nový, nepoužívaný, nejlépe v originálním zabalení.
9. Každý návštěvník předloží doklad o provedeném testu RT-PCR vyšetření nebo POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-12 s negativním výsledkem v listinné podobě nebo formou sms zprávy. Výsledek testu nesmí být starší 48 hodin před zahájením návštěvy.
10. Návštěvník, který nemá provedený test dle bou 9, může podstoupit test u nás.
11. Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (potvrzení od svého lékaře) mohou návštěvu vykonat bez testu.
12. Termín návštěvy, z důvodu, aby nedocházelo ke kumulaci návštěvníků, si návštěvník předem telefonicky domluví: Po-Pá v čase 8.00 až 15.00 hodin na tel. čísle 558 842 002 nebo 553 671 186 u paní Korpasové. Na sjednaný termín a čas se dostavte přesně.
13. Každá návštěva ohlásí svůj příchod (i odchod) do domova ve vchodu do budovy, na "Recepci", kde bude proveden záznam o návštěvě a seznámení s pravidly návštěvy.
14. Návštěva může předat klientovi malý balíček v obavu, tak aby mohlo dojít k dezinfekci obalu.

Aktualizovaná pravidla návštěv platí od 12. 12. 2020 do 19. 12. 2020. Jsou zpracované dle podmínek nařízení vlády, metodického pokynu MPSV a provozních možností našeho domova. Na dobu vánočních svátků bude vydána nová aktualizace.

Ing. Petr Adamec, ředitel